what's this?


The sketch.

Jin tian shi hen re.
This day is very hot.

Wo zou qu hui-lian-wang* dian, wo chu-han.
I walk go internet shop, I sweat.

Zhege shi wo de huar.
This is I punya drawing.

Wo hua yong jisuanji. Wo hua yige hua.
I draw use computer. I draw a flower.


*hui-lian-wang = "use-connect-web"

The final product...

3 comments:

lyana zain-depp said...

la di da

bigfatwitch said...

coolness! What software did you use?

*feeling tranquil after looking at the lotus*

::airswift:: said...

i use adobe tools.